Toshkent farmatsevtika instituti elektron kutubxona bazasi
I.A.Karimov asarlari
1. I.A.Karimov asarlari to'plami bazasi
ELEKTRON DARSLIKLAR, QO'LLANMALAR, MA'RUZA MATNLAR, MONOGRAFIYALAR, SPRAVOCHNIKLAR
1. O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI KONSTITUTSIYASI
2. КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
3. O'zbekiston Respublikasi qonun xujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi - "lex.uz" - huquqiy axborot izlash tizimi"dan olingan me'yoriy-huquqiy xujjatlar
4. Kafedralar tomonidan ishlab chiqilgan METODIK QO'LLANMALAR bazasi
5. Kafedralar tomonidan yaratilgan MA'RUZALAR MATNI bazasi
6. Ochiq ma'ruzalar
7. Oltin meros
8. Biotexnologiya kafedrasi bo'yicha VIRTUAL LABORATORIYA stendlari
9. Xorij va MDX davlatlаri oliygohlaridan keltirilgan adabiyotlar elektron versiyalari
10. Farmatsiyada ta'lim, fan va ishlab chiqarish integratsiyasi" mavzusuda Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari to'plami
11. Юкало Т.Н. Большой справочник народной медицины 2000 рецептов
BAKALAVRLAR UCHIN
1-KURS
1. O'zbekiston tarixi. Darslik.
2. Informatika va informatsion texnologiyalar. Amaliy va Laboratoriya ishlari.
3. Информатика и информационные технология. Практические и лабораторные работы.
4. Toshkent farmatsevtika instituti 70 yoshda. (Al'manax)
5. Toshkent farmatsevtika instituti 75 yoshda. (Al'manax)
6. Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева
7. Fizika
8. Informatika. (Kirill, lotin alifbosida)
9. Internet tarmog'da ishlash (Kirill, lotin alifbosida va rus tilida)
10. Иллюстированный самоучитель по информационных технологий
11. Lotin tili
12. Ingliz tili
13. Axborot texnologiyalari. (Kirill, lotin alifbosida va rus tilida)
14. Fiziologiya va odan anatomiyasi asoslari bilan(Kirill va lotin alifbosida)
15. Патологик физиология асослари. (Кирилл алифбосида)
16. Gigiena darslik
17. Anorganik kimyo. (Kirill alifbosida)
18. Anorganik kimyo. (Lotin alifbosida)
19. Umumiy va anorganik kimyodan amaliy mashg'ulotlar. (O'quv qo'llanma)
20. Farmatsevtik atamalarning ruscha-o'zbekcha izohli lug'ati
21. Фармацевтический словарь
22. Dorivor o'simliklarninig lotincha-o'zbekcha-ruscha-arabcha va forscha-tojikcha lug'ati
23. Лекарственные средства и денги
24. Химия XXI века.Учебное пособие
25. TANISHUV AMALIYOTI BO'ICHA o'quv-uslubiy qo'llanma. (Sanoat farmatsiyasi yo'nalishi 1-kurs talabalari uchun)
2-KURS
1. Botanika fanidan elektron darslik. (Kirill va lotin alifbosida)
2. Fizik va kolloid kimyo
3. Аналитик киме. Дарслик. (Кирилл алифбосида)
4. Практикум по органической химии. Учебное пособие для студентов фармацевтических институтов
5. Dorivor va ziravor o'simliklar
6. Farmatsevtik atamalarning ruscha-o'zbekcha izohli lug'ati
7. Фармацевтический словарь
8. Dorivor o'simliklarninig lotincha-o'zbekcha-ruscha-arabcha va forscha-tojikcha lug'ati
9. Лекарственные средства и денги
10. Химия XXI века.Учебное пособие
11. Овощи, фрукты и пряности - пища или лекарства
12. Математик статистиканинг фармация ва тиббиёт масалаларига тадбики
13. Черных В.П. Лекции по органической химии. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений
14. Черных В.П. и др. Органическая химия. Книга I.
15. Черных В.П. и др. Органическая химия. Книга II.
16. Черных В.П. и др. Органическая химия. Книга III.
17. Karimov A.K., Isamuxamedova Sh.Z., Chibekova N.K. Organik kimyodan amaliy mashg'ulot uchun qo'llanma
18. А.Kаrimоv,Sh.Z.Isаmuхаmеdоvа,N.K.Chinibеkоvа,Z.Osmanov. "Orgаnik kimyo" fаnidаn o'quv-uslubiy mаjmuа (Farmatsiya fakulteti talabalari uchun)
19. А.Kаrimоv,Sh.Z.Isаmuхаmеdоvа,N.K.Chinibеkоvа,Z.Osmanov. "Orgаnik kimyo" fаnidаn o'quv-uslubiy mаjmuа (Sanoat farmatsiyasi fakulteti talabalari uchun)
20. А.Kаrimоv,Z.Osmanov, Sh.Z.Isаmuхаmеdоvа,N.K.Chinibеkоvа. "Orgаnik kimyo" fаnidаn talabalar mustaqil ishlarini bajarish uchun o'quv-uslubiy qo'llanma "Farmatsiya", "Kasb ta'limi", "Sanoat farmatsiyasi", "Biotexnologiya" yo'nalishlari uchun
21. А.Kаимов,З.Oсманов, Ш.З.Исамухамедова,Н.К.Чинибекова. Учебно-методическое пособие по выполнению самостоятельных работ по органической химии студентами 2 курса направлений "Фармация", "Промышленная фармация"
22. Каримов А., Чинибекова Н.К., Исамухамедова Ш.З. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. Учебно-методическое пособие к выполнению практических и лабораторных работ для бакалавров направления 5510600-Промышленная фармация (по видам) (1 часть)
23. Каримов А., Чинибекова Н.К., Исамухамедова Ш.З. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. Учебно-методическое пособие к выполнению практических и лабораторных работ для бакалавров направления 5510600-Промышленная фармация (по видам) (2 часть)
24. Османов З., Чинибекова Н.К., Исамухамедова Ш.З. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. Учебно-методическое пособие к выполнению практических и лабораторных работ для бакалавров направления 5510600-Промышленная фармация (по видам) (1 часть)
25. Османов З., Чинибекова Н.К., Исамухамедова Ш.З. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. Учебно-методическое пособие к выполнению практических и лабораторных работ для бакалавров направления 5510600-Промышленная фармация (по видам) (2 часть)
3-KURS
1. Производственный менежмент. Учебное пособие
2. Основы менеджмента. Учебник
3. Iqtisodiyot nazariyasi. Darslik
4. Иктисодиёт назарияси фанидан таълим технологияси. Услубий кулланма
5. Образовательная технология по предмету "Экономическая теория"
6. Фармация ишини ташкил килиш
7. Farmatsevtik tehnologiya asoslari. Darslik
8. Yig'indi preparatlar tehnologiyasi. Darslik
9. Farmasevtik tehnologiya asoslari fanidan amaliy qo'llanma. (Kirill va loltin alifbosida)
10. Йигинди препаратлар технологияси. Дамлама ва кайнатмалар мавзуси буйича услубий кулланма. (Кирилл ва лотин алифбосида)
11. Стерил дорилар технологияси. Укув кулланма
12. Фармацевтик кимё."Дори воситалари сифатини назорат килиш ва стандартлаш".Амалий кулланма. (Кирилл ва Лотин алифбосида)
13. Фармацевтик кимёдан справочник (Кирилл, лотин алифбосида ва рус тилида)
14. Фармакогнозия
15. Mikrobiologiya
16. Dorivor va ziravor o'simliklar
17. O'zbekiston Respublikasida farmatsevtika faoliyati III-kitob
18. Sanoat farmatsiyasi. Darslik (1-tom)
19. Промышленная технология лекарств. (I-II том)
20. Лекарственные средства и денги
21. Умумий кимёвий технология. Дарслик
22. Доривор усимликлар ва уларни устириш технологияси
23. Биотехнология. Дарслик. (Кирилл ва лотин алифбосида)
24. Farmatsevtik atamalarning ruscha-o'zbekcha izohli lug'ati
25. Фармацевтический словарь
26. Dorivor o'simliklarninig lotincha-o'zbekcha-ruscha-arabcha va forscha-tojikcha lug'ati
27. Kimyoviy jarayonlar enеrgotеxnologiyasi. Darslik.
28. Овощи, фрукты и пряности - пища или лекарства
29. Черных В.П. Лекции по органической химии. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений
30. Черных В.П. и др. Органическая химия. Книга I.
31. Черных В.П. и др. Органическая химия. Книга II.
32. Черных В.П. и др. Органическая химия. Книга III.
33. Obidov O.O., Jurayeva A.A., Malikova G.Yu. Biologik kimyo. Darslik
34. Obidov O.O., Jurayeva A.A. Biologik kimyo laboratoriya amaliyoti. O'quv qo'llanma
35. Абидов А.А. Лабораторно-функциональная диагностика. Учебник
36. "Dori vositalarini ishlab chiqarish" fanidan kurs ishlarini bajarish bo'yicha uslubiy ko'rsatma
4-KURS
1. Фитотерапия фармакология асослари билан. Кирилл ва Лотин алифбосида
2. Farmakologiya. (kirill va lotin alifbosida)
3. Фармакологический справочник
4. Фармация ишини ташкил килиш
5. Фармацевтика иктисодиёти
6. Тиббиёт товаршунослиги. Дарслик. (Узбек ва рус тилларида)
7. Toksikologik kimyo fanidan praktikum (2007 yil)
8. Токсикологик кимё. Дарслик. (2009 йил)
9. С.А.Куценко. Основы токсикологии
10. Тайёр дорилар технологияси (Амалий машгулотлар)
11. O'zbekiston Respublikasida farmatsevtika faoliyati III-kitob
12. Sanoat farmatsiyasi. Darslik (1-tom)
13. Спарвочник жизненно-важных лекарственных средств
14. Лекарственные средства и денги
15. Умумий кимёвий технология. Дарслик
16. Фитопрепаратлар технологияси. Дарслик. (Кирилл ва лотин алифбосида)
17. Биотехнология. Дарслик. (Кирилл ва лотин алифбосида)
18. Тиббий бирикмалар ва дори воситалари биотехнологияси. Дарслик
19. Фармацевтик кимёдан справочник (Кирилл, лотин алифбосида ва рус тилида)
20. Доривор усимликлар ва уларни устириш технологияси
21. Промышленная технология лекарств. (I-II том)
22. Farmatsevtik atamalarning ruscha-o'zbekcha izohli lug'ati
23. Фармацевтический словарь
24. Dorivor o'simliklarninig lotincha-o'zbekcha-ruscha-arabcha va forscha-tojikcha lug'ati
25. Kimyoviy jarayonlar enеrgotеxnologiyasi. Darslik.
26. Черных В.П. и др. Органическая химия. Книга I.
27. Черных В.П. и др. Органическая химия. Книга II.
28. Черных В.П. и др. Органическая химия. Книга III.
29. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
30. Технологик жараёнларни бошкариш системалари. Дарслик
31. Автоматика ва тукимачилик хамда енгил саноат ишлаб чикариш процессларини автоматлаштириш. Дарслик
32. "Tayyor dori turlari texnologiyasi" fanidan kurs ishlarini bajarish bo'yicha uslubiy ko'rsatma
33. "Tayyor dori turlari texnologiyasi" fanidan laboratoriya mashg'ulotlarini bajarish bo'yicha o'quv-uslubiy qo'llanma
34. Djalilov X.K., Xaydarov V.R., Qodirov M.M., Temirov A.S. Tayyor dori vositalarining sifatini baholash, qadoqlash va o'rash.
5-KURS
1. Milliy istiqlol g'oyasi asosiy tushuncha va tamoyillar
2. Узбекистонда демократик жамият куриш назарияси асослари
3. Farmatsevtika menejmenti (2005 yil)
4. Farmatsevtika menejmenti (2012 yil)
5. Farmatsevtik marketing
6. Dori vositalarining zamonaviy tahlil usullari. Amaliy qo'llanma
7. Фармацевтик кимёдан справочник (Кирилл, лотин алифбосида ва рус тилида)
8. Махсус дори турлари технологияси. Дарслик.
9. Гомеопатия
10. Фармакологик биокиме. Укув кулланма. (Узбек ва рус тилларида)
11. Молекуляр биологиядан амалий машгулотлар
12. O'zbekiston Respublikasida farmatsevtika faoliyati III-kitob
13. Спарвочник жизненно-важных лекарственных средств
14. Лекарственные средства и денги
15. Доривор усимликлар ва уларни устириш технологияси
16. Farmatsevtik atamalarning ruscha-o'zbekcha izohli lug'ati
17. Фармацевтический словарь
18. Dorivor o'simliklarninig lotincha-o'zbekcha-ruscha-arabcha va forscha-tojikcha lug'ati
19. Черных В.П. Лекции по органической химии. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений
20. Черных В.П. и др. Органическая химия. Книга I.
21. Черных В.П. и др. Органическая химия. Книга II.
22. Черных В.П. и др. Органическая химия. Книга III.
23. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
24. Obidov O.O. Farmakologik biokimyo. O'quv qo'llanma
25. Практикум по фармакологияческой биохимии. Учебное пособие
26. Aliyev X.U., Shiltsova N.V., Yusupova D.A., Saydaliyeva F.A. "KLINIK FARMATSIYA VA FARMAKOKINETIKA ASOSLARI BILAN" FANIDAN O'QUV-USLUBIY QO'LLANMA I-QISM. 5 kurs farmatsiya, kasbiy ta'lim, klinik farmatsiya yo'nalishi talabalari uchun o'quv-uslubiy qo'llanma.
27. Зайнутдинов Х.С., Зиямухамедова Р.М., Дустмуротов М.М. Махаллий ишлаб чикариладиган рецептсиз сотиладиган дори воситаларини куллаш буйича йурикномалар туплами.
28. Aсатов С.И., Зиямухамедов Р.М., Зайнутдинов Х.С., Саидов М.А. Рецептсиз сотиладиган дори воситаларини куллаш буйича йурикномалар туплами.
29. Саипова Д.Т. Курс лекции по предмету ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ МЕНЕЖМЕНТ для студентов направления образования 5510500-Фармация.
MAGISTRLAR UCHIN
1. Farmatsevtik atamalarning ruscha-o'zbekcha izohli lug'ati
2. Лекарственные средства и денги
3. Farmatsevtik atamalarning ruscha-o'zbekcha izohli lug'ati
4. Фармацевтический словарь
5. Dorivor o'simliklarninig lotincha-o'zbekcha-ruscha-arabcha va forscha-tojikcha lug'ati
6. Сборник нормативных документов по обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в Республики Узбекистан
7. Химико-токсикологическое исследование синтетических пиретроидов. Монография
8. Фармацевтик технологиядаги ютуклар ва муаммолар. Монография
8. Новые вспомогательные вещества в технологии. Монография
9. Доривор усимликлар ва уларни устириш технологияси
10. Доривор усимликларни етиштириш технологияси фанидан амалий машгулотлар

html counterсчетчик посетителей сайта